Zoeken

Algemene voorwaarden Blink voor het basisonderwijs

Deze algemene voorwaarden omschrijven onder welke voorwaarden Blink haar lesmethodes en lesmaterialen aan scholen voor het basisonderwijs aanbiedt. Blink levert deze diensten vanuit Blink Educatie PO B.V.

Deze algemene voorwaarden kun je hier downloaden.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Account: het account van de Afnemer waarmee de Afnemer gebruik kan maken van de Lesmethode.

Afnemer: iedere partij die een Overeenkomst aangaat met Blink of een offerte aanvraagt bij Blink.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden zoals laatst gewijzigd per 1 april 2021.

Bedrijfsgeheimen: alle informatie die geheel of gedeeltelijk niet bekend is buiten Partijen of niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is buiten Partijen voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie.

Blink: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Blink Educatie PO B.V. (inclusief haar licentiegevers), statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch en kantoorhoudende aan de Willemsplein 2 te (5211 AK) ‘s-Hertogenbosch ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50741950 met BTW-nummer: NL8229.18.493.B.01 IBAN: NL61ABNA0400822474 BIC: ABNANL2A;

Combinatie Licentie: een Lesmethode die zowel op afstand (digitaal) als in combinatie met Lesmethode Boeken wordt aangeboden (ook wel genoemd “LiFo” of “Leerpakket”).

Content: alle werken, teksten, gegevens, informatie of andere materialen inclusief beeldmateriaal die door Blink uitgegeven, medegedeeld of ter beschikking worden gesteld.

Diensten: alle door Blink aangeboden diensten, die het voorwerp zijn van een aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling tussen Blink en Afnemer, waaronder – maar niet beperkt tot – Lesmethoden en Producten.

Digitale Licentie: een Lesmethode die uitsluitend op afstand (digitaal) wordt aangeboden.

Duur: de in de Overeenkomst vastgelegde duur van de Dienst.

Educatieve Dienstverlener: een partij die voor eigen rekening en risico Diensten inkoopt bij Blink en weder verkoopt aan Afnemers, zoals maar niet beperkt tot schoolleveranciers.

Gebruiker: een natuurlijk persoon, werkzaam in de organisatie van Afnemer, docenten en/of leerlingen, die blijkens de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden het recht heeft op toegang tot en gebruikmaking van (onderdelen) van Diensten.

IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, aan het auteursrecht naburige rechten van uitvoerend kunstenaars, producenten van beeld- of geluidsopnames en omroeporganisaties, merkrechten, handelsnaamrechten en databankrechten alsmede rechten op Bedrijfsgeheimen en knowhow.

Inloggegevens: de aan Afnemer verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord waarmee Afnemer en Gebruikers toegang kunnen krijgen tot Lesmethodes.

Licentie: een Overeenkomst tot het periodiek leveren van Diensten.

Lesmethode: alle door Blink aangeboden Content voor een leerconcept voor een vakgebied voor het basisonderwijs, waarbij Content op afstand voor Afnemer beschikbaar wordt gemaakt (Digitale Licentie) al dan niet in combinatie met Lesmethode Boeken (Combinatie Licentie – ook wel genoemd “LiFo” of “Leerpakket”).

Lesmethode Boek: (leer)werkboeken behorende bij een Lesmethode.

Onderwijssupport: de support service van Blink.
Telefoonnummer: 073 85 000 22 (maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00)
Emailadres: onderwijssupport@blink.nl
Postadres: Willemsplein 2, 5211 AK, ’s-Hertogenbosch.

Overeenkomst: ieder overeenkomst betreffende de levering van Diensten tussen Blink en Afnemer met inbegrip van elke wijziging en aanvulling daarop.

Partij(en): Blink en/of Afnemer.

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Producten: alle door Blink aangeboden Content als fysieke zaken, die het voorwerp zijn van een aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling tussen Blink en Afnemer, waaronder – maar niet beperkt tot – Lesmethode Boeken, boeken, tijdschriften en fysieke media- of gegevensdragers.

Schooljaar: de periode van 1 augustus tot en met 31 juli.

Schriftelijk: zowel op papier als ook per e-mail of ander elektronisch medium.

Systeemeisen: de minimale eisen van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder begrepen internet, waaraan Afnemer dient te voldoen opdat hij deugdelijk gebruik kan maken van de Diensten. Integraal onderdeel van de Systeemeisen zijn alle nodige maatregelen die Afnemer dient te treffen teneinde hardware, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.

Updates: nieuwe versies, aanvullingen of verbeteringen van Diensten, die door Blink periodiek en op eigen initiatief worden doorgevoerd of aan Afnemer ter beschikking worden gesteld of toegankelijk worden gemaakt.

Vertrouwelijke Informatie: alle informatie van vertrouwelijke aard waarover Partijen beschikken, waaronder (i) Persoonsgegevens en (ii) Bedrijfsgeheimen. Onder Vertrouwelijke Informatie wordt niet verstaan informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende Partij of naderhand openbaar is geworden, of die de ontvangende Partij van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was.

Website Blink: de website van Blink, www.blink.nl, en alle onderliggende en gelinkte websites van Blink.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk onderdeel uit van, alle Overeenkomsten en alle door Blink uitgebrachte offertes of aanbiedingen. Eventuele door Afnemer gehanteerde (algemene) inkoop- of andere voorwaarden worden hierbij nadrukkelijk niet van toepassing verklaard.

2.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan alleen worden afgeweken indien dit Schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wel onverkort van kracht. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en het bepaalde in een Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.

2.3 Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden wordt gedaan (i) door op akkoord of accepteren te klikken, althans waar deze optie beschikbaar is gesteld door Blink in een gebruikersinterface voor de Lesmethode, of (ii) door de Schriftelijke aanvaarding of (iii) door feitelijk gebruik van Diensten. In het geval deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Blink en Afnemer, wordt Afnemer geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.4 Blink behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden Schriftelijk bekend gemaakt aan Afnemer. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ten tijde van de wijziging bestaande Overeenkomsten.

3. Overeenkomst

3.1 De Afnemer kan alleen een Overeenkomst met Blink aangaan indien hij handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

3.2 Afnemers kunnen bestellingen plaatsen via alle door Blink georganiseerde verkoopkanalen. Dit betekent dat Afnemers (i) direct bij Blink bestellen of (ii) via een Educatieve Dienstverlener.

3.3 Alle offertes, aanbiedingen e.d. van Blink zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen door Blink, tenzij Schriftelijk anders vermeld.

3.4 Een Overeenkomst komt slechts tot stand door (i) Schriftelijke aanvaarding door Blink van een bestelling, inschrijving of opdracht van Afnemer al dan niet via een Educatieve Dienstverlener, (ii) ondertekening van een Overeenkomst door Partijen.

3.5 Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst kunnen alleen Schriftelijk door Partijen worden overeengekomen. Blink kan de omvang, inhoud en/of functionaliteiten van Diensten wijzigen, verminderen en/of verwijderen.

4. Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 De door Blink gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief administratie-, installatie-, transport- en verzendkosten, tenzij anders vermeld.

4.2 Gedurende de in het aanbod vermelde Duur worden de prijzen van aangeboden Diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven, of andere wettelijke regelingen of bepalingen. In geval van Licenties die na het verstrijken van de eerst overeengekomen Duur worden verlengd, behoudt Blink zich het recht voor om in vervolgtermijnen prijswijzigingen door te voeren. Eventuele prijswijzigingen worden altijd minimaal twee (2) maanden van te voren gecommuniceerd via de Website Blink.

4.3 Kortingsaanbiedingen voor Licenties zijn alleen mogelijk indien het afgelopen half jaar geen Licentie van kracht was tussen Partijen met betrekking tot de Dienst in kwestie. Indien dit wel het geval is, vervalt het recht op korting.

4.4 Facturering geschiedt door Blink of een Educatieve Dienstverlener. Afhankelijk hiervan geschiedt betaling aan Blink of aan de Educatieve Dienstverlener. Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. Verder kunnen aan een bestelling nadere betalingsvoorwaarden worden gesteld.

4.5 Bij niet tijdige betaling kunnen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van een Dienst ook na aanmaning niet ontvangen is, is Blink overeenkomstig artikel 17 gerechtigd de Dienst eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook is Blink dan gerechtigd om eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

5. Eigendomsvoorbehoud en risico

5.1 Alle aan Afnemer geleverde Producten blijven eigendom van Blink, totdat Afnemer alle bedragen die zij aan Blink verschuldigd is, volledig heeft voldaan.

5.2 Het risico van verlies of beschadiging van Producten gaat op Afnemer over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Afnemer zijn gebracht.

5.3 Indien een Product onverhoopt niet op tijd of beschadigd is aangekomen, bericht Afnemer dit binnen vier (4) weken Schriftelijk aan Onderwijssupport. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens Blink ter zake gebreken of niet leveren van Producten.

6. Levering en bezorging

6.1 Blink neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het uitvoeren van de bestelling, de levering en de bezorging van Diensten. Alle door Blink genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn echter geen fatale termijnen.

6.2 Blink is gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op grond van een Overeenkomst op te schorten in het geval Afnemer niet volledig en/of tijdig aan haar (betalings)verplichtingen voldoet. Nadelige gevolgen van opschorten komen voor rekening en risico van Afnemer.

6.3 Blink en/of de Educatieve Dienstverlener levert haar Diensten op het door Afnemer bij de bestelling opgegeven bezorgadres. De levering of het toegankelijk maken van Lesmethoden geschiedt door Blink en/of de Educatieve Dienstverlener. In geval van een wijziging van het (e-mail) bezorgadres, informeert Afnemer Onderwijssupport Schriftelijk drie (3) weken voor de leveringsdatum over de adreswijziging. Indien Onderwijssupport de adreswijziging later ontvangt, kan Blink en/of de Educatieve Dienstverlener niet instaan voor levering.

6.4 Indien levering van een Product onmogelijk blijkt te zijn, zal Blink zich inspannen om een vervangend Product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend Product wordt geleverd. Als Blink geen vervangend Product kan leveren, krijgt de Afnemer daarvan ook bericht. De bestelling komt dan te vervallen. Afnemer heeft in dat geval recht op terugbetaling van de reeds betaalde vergoeding voor het betreffende Product.

 7. Uitvoering Diensten

7.1 Blink voert alle Diensten uit op basis van een inspanningsverbintenis.

7.2 In het geval sprake is van wijzigingen of aanvullingen op verzoek van Afnemer die tot gevolg hebben dat de omvang van de overeengekomen Diensten verandert, bijvoorbeeld door meerwerk, is Blink gerechtigd tot een vergoeding voor de daaruit eventueel voortvloeiende extra werkzaamheden overeenkomstig de tarieven van Blink die gelden op het moment van uitvoering van deze extra werkzaamheden.

7.3 In het geval is overeengekomen dat de Diensten door een bepaald persoon zullen worden verleend, is Blink steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meer andere, gelijk gekwalificeerde personen.

7.4 In het geval Blink de Dienst in fasen verleent, is Blink gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden ten behoeve van een fase uit te stellen totdat Afnemer de resultaten van de voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle IE-rechten die rusten op en/of die voortvloeien uit de in het kader van de Overeenkomst verleende Diensten, berusten uitsluitend bij Blink en/of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet.

8.2 Indien en voor zover Blink niet al rechthebbende is van de IE-rechten die rusten op en/of die voortvloeien uit de in het kader van de Overeenkomst verleende Diensten, draagt Afnemer, tenzij anders Schriftelijk is overeengekomen, alle huidige en toekomstige IE-rechten die voortvloeien uit deze Diensten en die geheel of gedeeltelijk aan Afnemer toebehoren bij de Overeenkomst over aan Blink, al dan niet bij voorbaat. Die overdracht wordt door Blink bij de Overeenkomst al dan niet bij voorbaat, aanvaard.

8.3 Tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze Algemene Voorwaarden of anderszins Schriftelijk overeengekomen met Blink, is de Afnemer niet gerechtigd enig onderdeel van de Diensten alsmede de IE-rechten hierop te (her)gebruiken c.q. te exploiteren.

8.4 Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-rechten in de Diensten te verwijderen, onleesbaar te maken of te wijzigen.

8.5 Blink kan voor de levering van de Diensten gebruik maken van derden. In het geval de IE-rechten op de Diensten mede toekomen aan derden kan Blink gehouden zijn aan licentievoorwaarden van deze derden.

8.6 In het geval in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Blink geleverde Diensten inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend IE-recht of in het geval naar het oordeel van Blink een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, draagt Blink zo mogelijk zorg dat Afnemer de Dienst (of iets functioneel gelijkwaardigs) ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Blink wegens schending van IE-rechten van een derde is geheel uitgesloten, tenzij de schending het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen door Blink.

9. Licentie Lesmethode

9.1 Een Licentie voor een Lesmethode wordt aangegaan voor de in het aanbod vermelde Duur en tenzij anders is overeengekomen, geldt als ingangsdatum de aanvang van de Duur zoals genoemd in het aanbod of de factuur.

9.2 Na afloop van de periode als bedoeld in artikel 9.1 wordt de Licentie telkens stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf (12) maanden, tenzij anders Schriftelijk is overeengekomen en/of tenzij Afnemer de Licentie tenminste één (1) maand voor het einde van de lopende periode Schriftelijk opzegt door een bericht te sturen aan Onderwijssupport. Informatie over de Duur van de Licentie kan door Afnemer altijd worden opgevraagd bij Onderwijssupport.

9.3 Onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door Afnemer van de voor de Lesmethode geldende vergoeding, verleent Blink Afnemer het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht de Lesmethode en de daarin opgenomen Content voor de Duur te gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst. Onverminderd het overigens in de Overeenkomst bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Afnemer het recht om, conform de instructies en specificaties van Blink:

(i)    op afstand toegang te krijgen tot de Lesmethode;

(ii)   de Content uit de Lesmethode in beeld te brengen, te raadplegen en te laten functioneren;

(iii)   niet-substantiële van de Content op te slaan of te printen; en

(iv) bij wijze van citaat (met inachtneming van art. 15a Auteurswet) Content over te nemen uit de Lesmethode in documenten die in het kader van de normale bedrijfsvoering van Afnemer worden gemaakt, gebruikt of verzonden.

9.4 Het gebruiksrecht als bedoeld in artikel 9.3 is tevens van toepassing op door Blink ter beschikking gestelde Updates.

9.5 Afnemer mag het gebruiksrecht als bedoeld in artikelen 9.3 en 9.4 niet in sublicentie geven.

9.6 Educatieve Dienstverleners verkrijgen slechts het recht Licenties te weder verkopen en zullen de Lesmethode op geen enkele manier zelf gebruiken.

9.7 Lesmethoden mogen door Afnemer uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de eigen schoolpraktijk of eigen bedrijfsvoering en uitsluitend door het aantal Gebruikers als overeengekomen. Afnemer zal de Lesmethoden niet downloaden of op apparatuur installeren of aan derden beschikbaar stellen, tenzij anders overeengekomen.

9.8 Behalve voor zover toegestaan op grond van dwingend recht mag Afnemer de Lesmethoden niet wijzigen, vertalen, reproduceren, decompileren, reverse engineeren, samenvoegen met andere werken of daaruit afgeleide werken creëren.

9.9 Partijen houden het ervoor dat het verstrekken van een Licentie geen koop inhoudt van de Lesmethode of van een exemplaar of kopie daarvan.

9.10 De eigendom van Lesmethode Boeken, die als onderdeel van de Combinatie Licentie aan Afnemer worden geleverd, wordt door Afnemer overgedragen aan de leerling. Afnemer zal deze Lesmethode Boeken niet terugnemen van de leerling en zal niet meewerken aan enige verdere verhandeling daarvan.

9.11 Omdat gedurende de afgesproken Duur van de Combinatie Licentie ieder Schooljaar nieuwe Lesmethode Boeken worden geleverd door Blink, beschikt de leerling elk Schooljaar over de meest actuele editie van het Lesmethode Boek. Het is de Afnemer niet toegestaan Lesmethode Boeken die ten behoeve van een bepaald Schooljaar zijn bedoeld, te (laten) gebruiken voor een ander Schooljaar.

9.12 Ten aanzien van Lesmethode Boeken verkrijgt Afnemer geen licentie voor verhuur of uitlening.

10. Account, Inloggegevens en Gebruikers

10.1 Om gebruik te kunnen maken van de Lesmethode heeft Afnemer een Account en Inloggegevens nodig. Anders dan door middel van een Account zal Afnemer geen toegang verkrijgen – of een poging hiertoe doen – tot de Lesmethoden en Content.

10.2 De Afnemer garandeert dat al zijn informatie in het kader van de registratie van een Account, te allen tijde volledig, correct en up-to-date is.

10.3 Afnemer is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de Inloggegevens.

10.4 Afnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de Lesmethode en Content via het Account.

10.5 Afnemer stelt Blink onmiddellijk Schriftelijk in kennis als Afnemer zich bewust wordt van onbevoegd gebruik van de Inloggegevens of Account(s). Afnemer zal onmiddellijk en doelmatig actie ondernemen, bijvoorbeeld door de Inloggegevens te wijzigen.

10.6 Afnemer zal toegang tot de Lesmethode slechts verstrekken aan de Gebruikers die onder de Overeenkomst vallen.

10.7 Afnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van de Lesmethode door Gebruikers en staat ervoor in dat Gebruikers de bepalingen van de Overeenkomst zullen naleven.

11. Implementatie, nieuwe versies en onderhoud

11.1 Afnemer gaat ermee akkoord dat hij Blink alle toegang, assistentie, data en materialen verleent en verstrekt die Blink nodig heeft om de toegang tot Lesmethode naar behoren te kunnen verlenen.

11.2 Tenzij anders overeengekomen, kan Blink de Lesmethode of één of meer onderdelen daarvan tijdelijk offline houden en/of het gebruik daarvan beperken in het geval dit naar het oordeel van Blink noodzakelijk is, bijvoorbeeld ten behoeve van preventief onderhoud of het aanbrengen van Updates. Blink doet Afnemer zo spoedig mogelijk mededeling omtrent het tijdelijk niet-beschikbaar zijn of het beperkte gebruik van Lesmethode indien dat redelijkerwijs van wezenlijke invloed zal zijn op de bedrijfsvoering van Afnemer. In noodgevallen als gevolg waarvan Lesmethode met onmiddellijke ingang offline moet worden gezet of het gebruik van Lesmethode moet worden beperkt, bericht Blink Afnemer zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is.

12. Garanties

12.1 Blink spant zich ervoor in dat de Diensten voldoen aan de Overeenkomst, maar Blink geeft geen garantie (i) omtrent geschiktheid voor een bepaald doel of een bepaald gebruik (ii) dat die Diensten vrij zijn van gebreken, (iii) dat de informatie die Afnemer heeft gekregen als gevolg van het gebruik van de Diensten nauwkeurig of betrouwbaar zal zijn, en (iv) dat gebreken in de werking of functionaliteit van Diensten te allen tijde zal worden gecorrigeerd.

12.2 Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, worden alle garanties met betrekking tot de Diensten, impliciet dan wel expliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot de prestaties, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid, omissies en volledigheid, afgewezen.

12.3 AIs de Afnemer van mening is dat Blink in gebreke is, volgt de Afnemer de klachtprocedure zoals hieronder beschreven in artikel 15.

12.4  Elk gebruik van de Diensten is voor risico en verantwoordelijkheid van Afnemer. De Diensten worden geleverd “as is” en “zoals beschikbaar”.

12.5 Afnemer garandeert dat zij de Diensten niet zal gebruiken:

(i) op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Blink of van derden en/of op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van IE-rechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

(ii) in strijd met geldende wet- of regelgeving; en/of in strijd met een bepaling van de Overeenkomst.

12.6 Blink is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of het naar behoren functioneren van de infrastructuur van Afnemer of van derden. Blink is niet aansprakelijk voor schade of kosten veroorzaakt door fouten in de overbrenging, het niet of gebrekkig functioneren of het niet beschikbaar zijn van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder begrepen internet.

12.7 Afnemer is verantwoordelijk voor de nakoming van alle eventuele door Blink verstrekte technische en functievereisten die nodig zijn om de Content te kunnen gebruiken en hij garandeert dat zijn infrastructuur voldoet aan de Systeemeisen. De afnemer zal geen activiteiten ondernemen die een belemmerende of verstorende werking hebben op (i) de Diensten of (ii) de servers en netwerken die zijn verbonden aan de Diensten.

12.8 Iedere Content gedownload of op andere wijze verkregen door het gebruik van de Diensten, gebeurt op risico van de Afnemer en Afnemer is als enige verantwoordelijk voor enige schade aan zijn infrastructuur of andere apparatuur of verlies van gegevens dat voortvloeit uit het downloaden van dergelijk materiaal.

13. Vrijwaring

13.1 Afnemer vrijwaart Blink tegen alle aanspraken van derde partijen, schade en kosten die voortvloeien uit en/of verband houdend met en/of het gevolg zijn van een schending van garanties door Afnemer.

13.2 Afnemer vrijwaart Blink voor alle aanspraken van derden met betrekking tot schade of verliezen die voortvloeien uit een Overeenkomst c.q. ieder gebruik van (een deel van) de Dienst, waar en voor zover dergelijke schade of verliezen worden veroorzaakt door nalatigheid van de Afnemer, met inbegrip van (een van) haar agenten, werknemers, deelnemingen of andere partijen die de toegang tot of anderszins profiteren van het gebruik van de Diensten door of via Afnemer verkrijgen, bijvoorbeeld als gevolg van het niet voldoen aan de Systeemeisen.

13.3 Indien Blink uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Afnemer gehouden Blink zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Blink, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Blink en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Afnemer.

14. Persoonsgegevens en Beveiliging

14.1 Blink heeft zichzelf verbonden aan de privacyreglementen van haar brancheorganisatie GEU en aan de meest recente versie van het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy dat door de GEU is afgesloten met de sectorraden en vertegenwoordigers van distributeurs van digitale onderwijsmiddelen (het “Convenant”), waaronder aan de daarin neergelegde verplichtingen met betrekking tot beveiliging van Persoonsgegevens.

14.2 Voor de verwerking van Persoonsgegevens van leerlingen door middel van de Diensten, in het bijzonder van de Lesmethode, wordt Afnemer aangemerkt als de verwerkingsverantwoordelijke en Blink als de verwerker in de zin van de geldende regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

14.3 De Model Verwerkersovereenkomst behorende bij het Convenant zal tussen Blink en Afnemer gelden als verwerkersovereenkomst in de zin van de geldende regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. De Model Verwerkersovereenkomst en bijlagen – waaronder de Privacy Bijsluiter- zijn hier te vinden.

14.4 De Model Verwerkersovereenkomst en de bijlagen daarbij maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst en Partijen verbinden zich hierbij te handelen conform deze documenten.

14.5 Afnemer zal passende maatregelen treffen om haar systemen te laten voldoen aan de Systeemeisen en zijn netwerk en infrastructuur beveiligen en hij zal te allen tijde adequate antivirus-programmatuur in werking hebben.

15. Klachtenregeling en geschillen

15.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten volledig en duidelijk omgeschreven Schriftelijk worden ingediend bij Onderwijssupport, binnen vier (4) weken nadat Afnemer de gebreken heeft geconstateerd.

15.2 Klachten die op deze wijze zijn ingediend bij Blink worden voor zover mogelijk binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, laat Blink dit binnen veertien (14) dagen weten, met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

15.3 Blink zal adequaat en zorgvuldig omgaan met klachten van Afnemers. Indien de Afnemer van mening is dat Blink deze doelstelling niet waarmaakt, stelt de directie van Blink het op prijs wanneer de Afnemer schriftelijk contact met haar opneemt. De contactgegevens van de directie zijn vindbaar via de website van Blink.

16. Aansprakelijkheid

16.1 Blink is in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk voor schade uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of op een andere grond. Blink is jegens Afnemer niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die Afnemer lijdt of maakt voortvloeiend uit of samenhangend met het gebruik van de Diensten (storingen aan de server daaronder begrepen), waaronder voor schade ten gevolge van verlies of beschadiging van gegevens (waaronder begrepen Inloggegevens en Gebruikersgegevens), documenten, programmatuur of databestanden.

16.2 Indien Blink desondanks aansprakelijk wordt geacht, is haar aansprakelijkheid beperkt op de wijze als in de volgende artikelleden bepaald.

16.3 De totale aansprakelijkheid van Blink wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, uit onrechtmatige daad of anderszins, daaronder nadrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Afnemer overeengekomen verwerkersovereenkomst en garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat aan Blink is betaald of betaald had moeten zijn voor de betreffende Dienst, waarbij bij Licenties wordt uitgegaan van de betreffende Dienst voor één (1) Schooljaar (zo nodig: naar rato). In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid van Blink onder de Overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis meer dan het maximale bedrag dat de verzekeraar van Blink uitkeert in voorkomend geval. Voorgaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid voor Blink gelden ook ten aanzien van enige garanties en vrijwaringsverplichtingen van Blink.

16.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

(i) redelijke kosten die Afnemer heeft gemaakt om de prestatie van Blink aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;

(ii) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht; en

(iii) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

16.5 Iedere aansprakelijkheid van Blink voor andere schade dan directe schade, zoals voor gevolgschade, afgeleide schade en immateriële schade is geheel uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in het transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in artikel 16.4.

16.6 Dit artikel 16 beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van Blink voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Blink zelf.

16.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk en onderbouwd meldt en dat aan Blink een redelijke termijn tot herstel wordt geboden en overigens aan artikel 17.3 (ingebrekestelling) is voldaan. Elk recht op schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt in het geval Afnemer niet binnen drie (3) maanden na het moment waarop de schade zich voor het eerst merkbaar heeft geopenbaard de schade schriftelijk en onderbouwd aan Blink heeft gemeld.

16.8 Blink is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Blink gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Blink, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Blink, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, pandemie, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

17. Beëindiging

17.1 Afnemer kan de Overeenkomst niet opzeggen of ontbinden anders dan op grond van de hiernavolgende artikelleden.

17.2 Beide Partijen mogen de Overeenkomst, zonder dat een Schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is en zonder tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden in het geval de andere Partij surseance van betaling aanvraagt, haar eigen faillissement aanvraagt, haar faillissement is aangevraagd of haar faillissement is uitgesproken, de onderneming van de andere Partij wordt of is geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij beslag wordt of is gelegd, of in het geval de andere Partij niet langer in staat moet worden geacht haar verplichtingen na te komen.

17.3 Zowel Blink als Afnemer hebben het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke Schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende post waarbij een redelijke termijn van tenminste 30 (dertig) dagen is gesteld om alsnog na te komen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

17.4 Blink is gerechtigd de Overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, op te zeggen indien en vanaf het moment dat de Dienst waarvan de levering voorwerp is van de Overeenkomst, niet langer geleverd kan worden, uit de handel wordt genomen of anderszins (permanent) niet meer beschikbaar zal zijn.

17.5 In het geval Afnemer op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making, tenzij Blink  ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Blink vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Blink al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

17.6 Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht.

18. Geheimhouding

18.1 Elke Partij bij de Overeenkomst zal alle Vertrouwelijke Informatie alsmede de inhoud van de Overeenkomst, geheimhouden, deze informatie slechts gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot die Vertrouwelijke Informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zijn tot geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie.

19. Overige bepalingen

19.1 Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en al het gebruik van Diensten en/of Content is Nederlands recht van toepassing.

19.2 De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Afnemer niet aan een derde worden ge(sub)licentieerd of overgedragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blink. Aan het geven van schriftelijke toestemming kan Blink voorwaarden verbinden.

19.3 Indien Blink op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet toekomend(e) recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of die bevoegdheid in.

19.4 Blink is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

19.5 Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze Schriftelijk door een Partij zijn bevestigd.

19.6 Het door een Partij niet uitoefenen van een enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.

19.7 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

19.8 Geschillen tussen Blink en Afnemer worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Oost-Brabant.

19.9 Deze algemene voorwaarden treden in werking met ingang van 1 april 2021. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde algemene voorwaarden.

Versie april 2021

 

Ontdek de kracht van beter leren.
Blink maakt gebruik van cookies

Met behulp van deze cookies kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om je buiten onze website relevante aanbiedingen te tonen. En worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken. Door op 'Ok' te klikken stem je in met het plaatsen van cookies. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op 'Cookie instellingen aanpassen'. Meer informatie over cookies.

Wij gebruiken de volgende cookies:

We slaan je instellingen op in een cookie. Wil je later je instellingen wijzigen? Verwijder dan de cookies via je browser.

Cookie instellingen