Toetsing

Toetsen horen bij het leerproces, want je wilt graag dat elke individuele leerling vorderingen maakt en ‘meten is weten’. Om de motivatie van leerlingen vast te houden is het bovendien van belang dat zij regelmatig een succeservaring beleven. Blink Engels maakt onderscheid tussen twee vormen van toetsing: formatief en summatief toetsen.

Formatieve toetsing

De formatieve toetsing meet de voortgang van een leerling op verschillende momenten tijdens het leerproces. Bij Blink Engels speelt dit o.a. een belangrijke rol bij het beoordelen van de taaltaak. De taaltaak aan het eind van iedere topic wordt geëvalueerd door middel van een rubric. Deze bestaat uit een lijst met criteria waaraan de taaltaak moet voldoen. De rubric geeft leerlingen niet alleen inzicht in de criteria die van belang zijn voor het voltooien van de taak, maar richt zich ook op het proces dat naar het eindproduct leidt. Je kunt ervoor kiezen de taak zelf te beoordelen, maar leerlingen ook hun eigen of elkaars werk laten beoordelen. Als docent geef je de leerlingen handvatten om gerichte feedback te geven.

Een deel van een rubric uit leerjaar 2, vmbo-gt:

Behalve bij het beoordelen van de taaltaak zijn er meer momenten waarop je formatieve toetsing kunt inzetten. Ook de digibordlessen, het model voor de taaltaak, de oefeningen op de digitale werkbladen, de grammar app en de presentatie- en spreekles bieden een prima ingang om formatieve toetsing een plaats te geven.

Summatieve toetsing

Aan het eind van iedere topic kan per niveau een kant-en-klare summatieve toets afgenomen worden, de zogenaamde skills test. Deze toets behandelt de vaardigheden lezen, luisteren en schrijven en de kennisonderdelen woorden en grammatica die in de topic aan bod zijn gekomen. Met deze toets kun je bepalen of je leerlingen de leerstof en de aangeboden vaardigheden van de topic beheersen. Voor iedere topic en ieder niveau zijn een A- en B-versie van de toets beschikbaar. Daarnaast bieden we een antwoordmodel, antwoordblad, leerblad en een toetsmatrijs. De toetsmatrijs bevat informatie over o.a. de toetsdoelen, de ERK-descriptoren, de spreiding van het type vragen op basis van de taxonomie van Kwakernaak en de weging van de verschillende onderdelen.

De resultaten van de skills test geven inzicht in de onderdelen die leerlingen beheersen en onderdelen die eventueel nog aandacht vereisen. De skills test is echter niet bedoeld om het ERK-niveau of de leerweg van een leerling vast te stellen. Wel liggen de ERK-descriptoren aan de onderdelen lezen, luisteren en schrijven ten grondslag. Om een uitspraak te kunnen doen over het ERK-niveau of de leerweg van leerlingen adviseren wij een methodeonafhankelijke ERK-toets in te zetten.

Taxonomie van Kwakernaak

In onderwijsland worden verschillende taxonomieën gebruikt, zoals Bloom, OBIT en RTTI. Wij hebben gekozen voor de taxonomie van Erik Kwakernaak (2012), omdat die, in tegenstelling tot andere taxonomieën, speciaal voor het vreemdetalenonderwijs is ontworpen. Hij heeft een opzet gemaakt die gebruikmaakt van de scheiding in receptieve en productieve taalvaardigheden en een onderverdeling in vijf categorieën voor de receptieve vaardigheden: van ‘zoeken’ tot ‘interpreteren’. Voor de productieve vaardigheden zijn er vier categorieën: van reproductie naar open productie. Klik hier voor een schematische weergave van de taxonomie.

Ontdek de wereld.