Zoeken

Algemene voorwaarden Blink opleiding en onderzoek

 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die via een door Blink Opleiding en Onderzoek georganiseerd verkoopsysteem of de klantenservice van Blink Opleiding en Onderzoek (i) een aanvraag indient of ontvangt voor iedere aanbieding, offerte, order of orderbevestiging van Blink Opleiding en Onderzoek of op andere wijze daadwerkelijk of mogelijk een overeenkomst sluit met Blink Opleiding en Onderzoek betreffende de producten (ii) gebruik maakt van de producten van Blink Opleiding en Onderzoek, ongeacht of deze ook daadwerkelijk een klant is van Blink Opleiding en Onderzoek en/of (iii) een licentie verkrijgt van Blink Opleiding en Onderzoek op (een) online module(s). 

Blink Opleiding en Onderzoek: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Blink Opleiding en Onderzoek B.V. (inclusief haar licentiegevers) h.o.d.n. Blink. Vestigingsadres: Willemsplein 2, 5211 AK ‘s-Hertogenbosch. Kvk-nummer: 50697870 BTW-nummer: NL8228.80.908.B.01 IBAN: NL50ABNA0459188348

Klantenservice: de klantenservice van Blink Opleiding en Onderzoek, afdeling onderwijssupport. Telefoonnummer: 073 85 000 22 (maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00) Emailadres: onderwijssupport@blink.nl Postadres: Willemsplein 2, 5211 AK ’s-Hertogenbosch 

Opleiding: een door Blink verzorgde opleiding, training, her-, na- of bijscholing, cursus, studie- of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Een opleiding kan onderverdeeld zijn in een of meerdere bijeenkomsten of module(s) en kan verspreid zijn over meerdere schooljaren. 

Website Blink: de website van Blink, www.blink.nl, en alle onderliggende en gelinkte websites van Blink Opleiding en Onderzoek, www.blink.nl/blink-academie, via welke afnemers een overeenkomst kunnen aangaan met Blink Opleiding en Onderzoek.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen afnemer en Blink Opleiding en Onderzoek waarbij in het kader van een door de onderneming Blink Opleiding en Onderzoek georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van opleiding tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Partijen: aanduiding van contractspartijen Blink Opleiding en Onderzoek en afnemer gezamenlijk.

Producten: alle (les)materialen digitaal dan wel folio die de afnemer ontvangt ter ondersteuning van de opleidingen/of ter verwerking, uitbreiding en oefening van de kennis en vaardigheden aangeboden in de opleiding.

Systeemeisen: de minimale eisen van de hardware, software en telecommunicatie en internetverbindingen waaraan afnemer dient te voldoen opdat hij deugdelijk gebruik kan maken van de digitale onderdelen van de opleiding. Integraal onderdeel van de systeemeisen zijn alle nodige maatregelen die afnemer dient te treffen teneinde hardware, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.

 

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de afnemer, van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orders, orderbevestigingen, overeenkomsten – al dan niet op afstand – met afnemer met betrekking tot iedere vorm van opleiding.
2.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, bijvoorbeeld doordat een bestelling telefonisch wordt geplaatst, kan de afnemer de algemene voorwaarden via de site van Blink (www.blink.nl) Opleiding en Onderzoek bekijken of kosteloos opvragen via de klantenservice.
2.3 Elk gebruik van opleiding vereist de voorafgaande aanvaarding van de algemene voorwaarden door de gebruiker en het gebruik van opleiding zonder aanvaarding is niet toegestaan.
2.4 Aanvaarding van de algemene voorwaarden wordt gedaan (i) door op akkoord of accepteren te klikken, althans waar deze optie beschikbaar is gesteld door Blink Opleiding en Onderzoek in een gebruikersinterface voor de opleiding, (ii) door de schriftelijke aanvaarding of (iii) door feitelijk gebruik van een opleiding.
2.5 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan alleen worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden wel onverkort van kracht.
2.6 Blink Opleiding en Onderzoek behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien een wijziging in de algemene voorwaarden een tegenstrijdigheid bevat ten opzichte van de algemene voorwaarden zoals die golden bij het plaatsen van de bestelling, kan de afnemer zich beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. In geval van een doorlopende opleiding, geldt tot de datum van afronding van de opleiding de toepasselijke bepaling die voor de afnemer het meest gunstig is. 

2.7 In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in deze algemene voorwaarden en het bepaalde in een overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst.
2.8 De afnemer kan zich niet beroepen op het feit dat deze algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien Blink Opleiding en Onderzoek dezelfde algemene voorwaarden eerder aan afnemer ter hand heeft gesteld en/of hiernaar heeft verwezen.
2.9 Alle offertes, aanbiedingen e.d. van Blink Opleiding en Onderzoek zijn vrijblijvend voor Blink Opleiding en Onderzoek en kunnen te allen tijde worden herroepen door Blink Opleiding en Onderzoek, tenzij schriftelijk anders vermeld.

 

 3. Plaatsen bestelling

Afnemers kunnen bestellingen plaatsen via alle door Blink Opleiding en Onderzoek georganiseerde verkoopkanalen. Dit betekent dat afnemers (i) direct bij Blink bestellen of (ii) via een tussenhandelaar of schoolleverancier. Enig voorbehoud is dat de besteller 18 jaar of ouder dient te zijn. Bestellers die jonger zijn dan 18 jaar, dienen toestemming van hun ouder of voogd te hebben.

 

 4. Uitsluiting garanties

4.1. Blink Opleiding en Onderzoek spant zich ervoor in dat de opleiding voldoet aan de overeenkomst, maar Blink Opleiding en Onderzoek geeft geen garantie dat (i) gebruik door de afnemer van de opleiding, vrij is van gebreken, (ii) de informatie die afnemer heeft gekregen als gevolg van het gebruik van de opleiding nauwkeurig of betrouwbaar zal zijn, en (iii) gebreken in de werking of functionaliteit van de opleiding te allen tijde zal worden gecorrigeerd.
4.2 Blink Opleiding en Onderzoek streeft ernaar om de afbeeldingen en beschrijvingen in het aanbod van de opleiding zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid.
4.3. Elk materiaal gedownload of op andere wijze verkregen door het gebruik van de opleiding, gebeurt op risico van de afnemer en de afnemer is als enige verantwoordelijk voor enige schade aan zijn computersystemen of andere apparatuur of verlies van gegevens dat voortvloeit uit het downloaden van dergelijk materiaal.
4.4. Tenzij anders overeengekomen, houdt de informatie die afnemer verkregen heeft van Blink Opleiding en Onderzoek in het kader van de opleiding geen garantie in.
4.5. Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, worden alle garanties met betrekking tot de opleiding, impliciet dan wel expliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot de prestaties verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid, omissies, volledigheid, afgewezen.
4.6 Is de afnemer van mening dat Blink Opleiding en Onderzoek in gebreke blijft, volgt de afnemer de klachtprocedure zoals hieronder beschreven.

 

 5. Prijzen en betalingen

5.1 De vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij expliciet anders is vermeld. Voor productonderdelen van de opleiding geldt dat verzendkosten indien van toepassing inclusief zijn, tenzij expliciet anders is vermeld in het aanbod. Voor losse producten geldt dat de verzendkosten exclusief zijn, tenzij expliciet anders vermeld in het aanbod.
5.2 Voor aflevering van producten op bezorgadressen in het buitenland worden mogelijk hogere administratie- of verzendkosten berekend dan in Nederland. Dit wordt, indien van toepassing, expliciet genoemd op de bestelpagina of door klantenservice bij plaatsing van de bestelling door de afnemer.
5.3 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van aangeboden opleidingen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven, of andere wettelijke regelingen of bepalingen. In geval van opleidingen die na de eerste termijn automatisch worden verlengd, behoudt Blink Opleiding en Onderzoek zich wel het recht voor om in vervolgtermijnen een reguliere prijswijziging door te voeren. Eventuele prijswijzigingen worden altijd minimaal 2 maanden van tevoren gecommuniceerd via de website. Afnemers van een opleiding die na verstrijken van de eerste termijn in prijs is verhoogd, kunnen zich tot de vervaldatum van hun opleiding beroepen op de opleidingsprijs zoals die gold bij afsluiting van de overeenkomst. Als de opleiding na deze vervaldatum een nieuwe verlengingstermijn is ingegaan en de afnemer geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de opleiding op te zeggen, is de nieuwe opleidingsprijs van kracht.
5.4 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Afhankelijk hiervan geschiedt betaling aan Blink Opleiding en Onderzoek of aan de tussenhandelaar of schoolleverancier. Verder kunnen aan een bestelling nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Blink Opleiding en Onderzoek.
5.5 Betaling van een opleiding geschiedt voorafgaand aan de start van elke opleiding op een manier die de afnemer heeft geaccepteerd bij het plaatsen van de bestelling (factuur). Voor de eventuele vervolgtermijnen van de opleiding ontvangt de afnemer op dezelfde wijze een factuur.
5.6 Bij niet tijdige betaling, onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, kunnen herinneringskosten in rekening worden gebracht.
5.7 Indien de betaling van een opleiding ook na aanmaning niet ontvangen is, is Blink Opleiding en Onderzoek gerechtigd de opleiding eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook is Blink Opleiding en Onderzoek dan gerechtigd om eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

 

 6. Gebruik van producten

6.1. De afnemer stemt ermee in dat hij alle producten alleen voor doeleinden gebruikt die zijn toegestaan (i) op grond van deze algemene voorwaarden (ii) een overeenkomst of (iii) de toepasselijke wet- of regelgeving.
6.2. De afnemer garandeert dat alle informatie die hij aan Blink Opleiding en Onderzoek heeft doen toekomen in het kader van de registratie van een account, te allen tijde volledig, correct en up-to-date is.
6.3. Anders dan door middel van de interface van Blink Opleiding en Onderzoek, zal de afnemer geen toegang verkrijgen – of een poging hiertoe doen – tot de producten en/of lesmethoden van Blink.
6.4. De afnemer zal geen activiteiten ondernemen die een belemmerende of verstorende werking hebben op (i) de producten of (ii) de servers en netwerken die zijn verbonden aan de producten.
6.5. De afnemer is verantwoordelijk voor (i) handhaving van vertrouwelijkheid van de toegangscodes die horen bij het account die wordt gebruikt om de producten en/of lesmethoden in te zien en (ii) alle activiteiten die plaatsvinden onder de account(s).
6.6. Afnemer stelt Blink Opleiding en Onderzoek onmiddellijk schriftelijk in kennis als afnemer zich bewust wordt van onbevoegd gebruik van een van de wachtwoorden of account(s).
6.7 Afnemer staat ervoor in dat hij voor ieder gebruik van de producten voldoet aan de systeemeisen.
6.8. Elk gebruik van (een deel van) de producten is voor eigen risico van de afnemer. De producten worden geleverd “as is” en “zoals beschikbaar”. 

 

7. Duur van de opleiding

Een opleiding wordt aangegaan voor de in het aanbod vermelde periode. 

 

8. Annuleren en beëindigen van een opleiding

8.1 Blink Opleiding en Onderzoek behoudt zich het recht voor om een opleiding te annuleren met een opzegtermijn van 90 dagen voor aanvang van de opleiding. Zij heeft in dit geval de plicht om afnemers van een opleiding hier tijdig schriftelijk over te informeren. Blink Opleiding en Onderzoek is na opzegging niet verplicht nog verdere opleidingen uit te voeren. Afnemers van een opleiding hebben recht op restitutie van het gedeelte van het vooruitbetaalde opleidingsgeld waar geen levering tegenover heeft gestaan. Blink Opleiding en Onderzoek streeft naar een terugbetaling van het vooruitbetaalde bedrag binnen 30 dagen na datum van annuleren.
8.2. Annuleren of verplaatsen door de afnemer van een bijeenkomst van een opleiding op de eigen schoollocatie naar een andere datum binnen hetzelfde schooljaar kan tot 2 weken voor de geplande bijeenkomst kosteloos geschieden. Vindt annulering of het verzoek tot verplaatsten binnen 2 weken voor de geplande bijeenkomst plaats dan worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht: 

Bij annulering of verplaatsen binnen 14 dagen voor de datum van de bijeenkomst 25% van de kosten van die bijeenkomst.

De annulering door afnemer dient kenbaar gemaakt te worden bij de klantenservice via mail (onderwijssupport@blink.nl) of telefoon. Pas na schriftelijke bevestiging via mail door de klantenservice is de annulering definitief. 

8.3 Voor events met open inschrijving behoudt Blink zich het recht voor om het event bij onvoldoende deelnemers te annuleren tot een maand voor het event. Deelnemers kunnen zich tot een week voor het event kosteloos afmelden. Tenzij anders vermeld op de bevestiging van inschrijving. 

8.4 De opleidingsovereenkomst eindigt voor het overige indien beide partijen schriftelijk instemmen met de beëindiging van de opleidingsovereenkomst.

8.5 Ingeval van faillissement van de afnemer heeft Blink Opleiding en Onderzoek het recht de verstrekte opleiding met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 

9. Uitvoering van de opleiding 

9.1 Blink Opleiding en Onderzoek neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het uitvoeren van de opleiding en de ontwikkeling van bijbehorende producten. Indien een opleiding onverhoopt niet aan de beschrijving en verwachting op basis daarvan voldoet, neemt de afnemer contact op met de klantenservice.
9.2 In geval van een wijziging van de contactgegevens van afnemer, informeert afnemer de klantenservice 3 weken voor de ingangsdatum over de adreswijziging via een e-mail of brief. Indien de klantenservice de adreswijziging later ontvangt, kan Blink Opleiding en Onderzoek niet instaan voor ongestoorde voortzetting van de opleiding.
9.3 Indien de uitvoering van de opleiding onmogelijk blijkt te zijn, zal Blink Opleiding en Onderzoek zich inspannen om een vervangende opleiding beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bevestiging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangende opleiding wordt geleverd. Bij vervangende opleidingen blijft het herroepingsrecht (zie artikel 11) van kracht. Als Blink Opleiding en Onderzoek geen vervangende opleiding kan leveren, krijgt de afnemer daarvan ook bericht. De bestelling of inschrijving komt dan te vervallen. De afnemer heeft in dit geval recht op restitutie van het vooruitbetaalde opleidingsbedrag waar geen levering tegenover heeft gestaan.  Blink Opleiding en Onderzoek streeft naar een terugbetaling van het vooruitbetaalde bedrag binnen 30 dagen na datum van verval en/of annulering. 

9.4 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de afnemer over op het moment waarop de bij de opleiding behorende producten in de macht van de afnemer worden gebracht.

 

10. Herroepingsrecht

Na bestelling van de opleiding heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de inschrijving of bestelling door of namens de afnemer. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, neemt de afnemer binnen de termijn van 14 dagen contact op met de klantenservice. Deze stuurt een bevestiging van de opzegging. De afnemer heeft recht op terugbetaling van het betaalde bedrag door Blink Opleiding en Onderzoek. Blink Opleiding en Onderzoek streeft naar een terugbetaling van het vooruitbetaalde bedrag binnen 30 dagen na datum van annuleren.

 

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Blink Opleiding en Onderzoek is en blijft rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten die verbonden zijn aan of voortvloeien uit de opleiding en bijbehorende producten, ongeacht of deze rechten geregistreerd zijn of niet, en waar in de wereld deze rechten ook bestaan (“intellectuele eigendomsrechten”). Een overeenkomst, welke dan ook, tussen Blink Opleiding en Onderzoek en afnemer houdt in geen geval overdracht van intellectuele eigendomsrechten in.
11.2 Tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze algemene voorwaarden of anderszins schriftelijk overeengekomen met Blink Opleiding en Onderzoek, is de afnemer niet gerechtigd enig onderdeel van de opleiding alsmede de intellectuele eigendomsrechten hierop te (her)gebruiken c.q. te exploiteren.
11.3 Afnemer is het niet toegestaan om (verwijzingen naar) intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrecht-of merkaanduidingen) die zijn vervat in de opleiding te verwijderen, onleesbaar te maken of te veranderen.
11.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blink Opleiding en Onderzoek, zal afnemer de naam en/of logo van Blink Opleiding en Onderzoek en/of de namen van de werknemers van Blink Opleiding en Onderzoek niet gebruiken in publicaties en/of advertenties of anderszins.

 

12. Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming

12.1 De School is de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ (in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) voor de verwerking van persoonsgegevens binnen het leermiddel en schakelt de uitgever in als ‘Verwerker’ (in de zin van de AVG) op grond van de verwerkersovereenkomst.
12.2 Als Verwerkersovereenkomst tussen de Uitgever en de School geldt de Model Verwerkersovereenkomst 3.0 van het landelijke Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy, Leermiddelen en Toetsen. Deze Verwerkersovereenkomst en bijlagen bij de Verwerkersovereenkomst – waaronder de Privacy Bijsluiter- zijn hier te vinden.
12.3 De Verwerkersovereenkomst en de bijlagen bij de Verwerkersovereenkomst maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst.
12.4 De Uitgever onderschrijft het Privacyreglement voor het gebruik van persoonsgegevens van leerlingen binnen leermiddelen PO/VO van haar brancheorganisatie GEU.

 

13. Klachtenregeling en geschillen

13.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omgeschreven per e-mail of brief worden ingediend bij de klantenservice van Blink Opleiding en Onderzoek, zo snel mogelijk nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd. Afnemer ontvangt binnen 1 week een ontvangstbevestiging van afdeling klantenservice.
13.2 Klachten die op deze wijze zijn ingediend bij Blink Opleiding en Onderzoek worden vertrouwelijk behandeld en voor zover mogelijk binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, laat Blink Opleiding en Onderzoek dit binnen 14 dagen weten, met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
13.3 Blink Opleiding en Onderzoek wil adequaat en zorgvuldig omgaan met klachten van afnemers. Indien de afnemer van mening is dat Blink Opleiding en Onderzoek deze doelstelling niet waarmaakt, bestaat er de mogelijkheid van een aanvraag tot mediation bij het secretariaat van het Nederlands Arbitrage Instituut volgens het NAI Mediationreglement. Leidt die aanvraag niet tot een algehele oplossing van het geschil door ondertekening van een vaststellingsovereenkomst als bedoeld in artikel 7(1) sub (a) van het NAI Mediationreglement, door een arbitraal schikkingsvonnis als bedoeld in artikel 8 van dat reglement, of door een combinatie van deze beide, dan wordt het geschil, althans dat gedeelte daarvan dat niet op één van de zo-even genoemde wijzen is opgelost, uitsluitend beslecht overeenkomstig het NAI Arbitragereglement. Daarbij wordt gekozen uit een onafhankelijke derde die het NAI aanbiedt. Deze onafhankelijke derde doet een bindende uitspraak, eventuele consequenties hiervan krijgen binnen 14 dagen na uitspraak opvolging.

13.4  Klachten worden zorgvuldig geregistreerd en bewaard voor de duur van minimaal 1 jaar.
13.5 Tenzij hiervan is afgeweken in deze algemene voorwaarden, vinden opschorting en ontbinding van een overeenkomst tussen Blink Opleiding en Onderzoek en afnemer plaats overeenkomstig de wet. Blink Opleiding en Onderzoek heeft in ieder geval het recht een overeenkomst met de afnemer onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe.

 

 14. Aansprakelijkheid

14.1 De partij die toerekenbaar tekortschiet jegens de andere partij en/of een toerekenbare onrechtmatige daad pleegt jegens de andere partij, is aansprakelijk voor de vergoeding van de door die partij geleden en/of te lijden schade.
14.2 Partijen kunnen alleen aanspraak maken op vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 ter zake van een toerekenbare tekortkoming indien de benadeelde partij de tekortschietende partij door middel van een schriftelijke kennisgeving in gebreke stelt en nakoming binnen de gestelde termijn uitblijft. De verplichting tot ingebrekestelling vervalt indien nakoming of herstel reeds blijvend onmogelijk is.
14.3 Blink Opleiding en Onderzoek is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van het gebruik door afnemers van enig door Blink Opleiding en Onderzoek geleverd product of opleiding en/of als gevolg van het gebruik van een product uit hoofde van de licentie, tenzij Blink Opleiding en Onderzoek aansprakelijk is op grond van de wet. Dit betekent evenzeer dat Blink Opleiding en Onderzoek niet aansprakelijk is voor enige schade die het gevolg is van het niet voldoen aan de systeemeisen.
14.4 Blink Opleiding en Onderzoek is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade. Hieronder wordt in ieder geval verstaan winstderving of gemiste besparingen.
14.5 Indien wettelijk toegestaan, is Blink Opleiding en Onderzoek niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van opleiding, is ontstaan en die niet binnen bekwame tijd na openbaring schriftelijk aan Blink Opleiding en Onderzoek is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal Blink Opleiding en Onderzoek de afnemer op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier. Het is afnemer niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat Blink Opleiding en Onderzoek aan afnemer verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen Blink Opleiding en Onderzoek en afnemer. De opleidingsvoorwaarden, waaronder ook valt (licentie)prijzen, zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.
14.6 Indien Blink Opleiding en Onderzoek aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Blink Opleiding en Onderzoek beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order met betrekking tot de betreffende opleiding, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Blink Opleiding en Onderzoek is te allen tijde beperkt tot het maximale bedrag dat haar verzekeraar uitkeert in voorkomend geval.

 

15. Overmacht

15.1 Blink Opleiding en Onderzoek is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. 

15.2 Indien Blink Opleiding en Onderzoek zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen door overmacht, dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Blink Opleiding en Onderzoek alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.  

15.3 Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Blink Opleiding en Onderzoek gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Blink Opleiding en Onderzoek, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Blink Opleiding en Onderzoek, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

 

16. Vrijwaring

16.1 De afnemer vrijwaart Blink Opleiding en Onderzoek voor alle aanspraken van derden met betrekking tot schade of verliezen die voortvloeien uit een opleiding, waar en voor zover dergelijke schade of verliezen worden veroorzaakt door nalatigheid van de afnemer, met inbegrip van (een van) haar agenten, werknemers, deelnemingen of andere partijen die de toegang tot of anderszins profiteren van het gebruik van de opleiding en/of producten door of via de afnemer verkrijgen, bijvoorbeeld als gevolg van het niet voldoen aan de systeemeisen.
16.2 Indien Blink Opleiding en Onderzoek uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de afnemer gehouden Blink Opleiding en Onderzoek zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Blink Opleiding en Onderzoek, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Blink Opleiding en Onderzoek en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de afnemer.

 

17. Geheimhouding

Partijen zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie van de andere partij ter kennis of in handen van derden komt. Een en ander geldt niet indien de openbaar makende partij aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting of indien een partij door een daartoe bevoegde (rechterlijke) instantie wordt gedwongen vertrouwelijke informatie te openbaren.

 

18. Overige bepalingen

18.1 Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
18.2 Het is de afnemer niet toegestaan rechten en verplichtingen van een overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blink Opleiding en Onderzoek. Aan het geven van schriftelijke toestemming kan Blink Opleiding en Onderzoek voorwaarden verbinden.
18.3 Onder meer de artikelen met betrekking tot aansprakelijkheid, vrijwaring, geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten en geschillenbeslechting blijven naar hun aard van toepassing na beëindiging van een overeenkomst tussen Blink Opleiding en Onderzoek en afnemer.
18.4 Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk door een partij zijn bevestigd.
18.5 Het door een partij niet uitoefenen van een enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.
18.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
18.7 In geval van eventuele geschillen is de rechtbank Oost-Brabant, bij uitsluiting de bevoegde rechter.
18.8 Deze algemene voorwaarden treden in werking met ingang van 1 april 2023. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde algemene voorwaarden.

Versie april 2023

 

Ontdek de kracht van beter leren.
Blink maakt gebruik van cookies

Met behulp van deze cookies kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om je buiten onze website relevante aanbiedingen te tonen. En worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken. Door op 'Ok' te klikken stem je in met het plaatsen van cookies. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op 'Cookie instellingen aanpassen'. Meer informatie over cookies.

Wij gebruiken de volgende cookies:

We slaan je instellingen op in een cookie. Wil je later je instellingen wijzigen? Verwijder dan de cookies via je browser.

Cookie instellingen